Hozzájárulok, hogy a Szerviz Kft. cookie-kat használjon annak érdekében, hogy a honlap a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

+36 1 209 6052

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szerviz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15.; cégjegyzékszám: 01-09-079810; adószáma: 10618251-2-43; bankszámla száma 10200878-31514561; elérhetőségek info@szervizbudapest.hu); képviseli: Zsellér Gusztáv ügyvezető igazgató önállóan; a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ) és a Szerviz Kft. által nyújtott SZERVIZ tevékenységet igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: PARTNER) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: FELEK).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szerviz tevékenységre, amely a www.whirlpoolszerviz.com weboldalon (a továbbiakban: WEBOLDAL) megtalálható és elérhető „ONLINE javításrendelés menüpont” felületen keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan szerviztevékenységre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre, a WEBOLDAL közvetítésével (pl.: telefonos megkeresés, személyesen behozza a PARTNER a hibás terméket szervizünkbe).

A hibás regisztrációs adatok elküldéséből keletkező károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Pl.: hibás kiszállási cím megadása esetén a PARTNER-t terheli a téves címre történő kiszállás díja. A regisztráció kitöltésével és JÓVÁHAGYÁSÁVAL a Partner kijelenti, hogy magára nézve kötelezőnek elismeri a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.2. A WEBOLDALON történő javítási igény leadás elektronikus úton, ONLINE lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A WEBOLDALON található valamennyi szolgáltatást magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja JAVÍTÁSI igényét, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az „”ÜRLAP elküldés” gombra kattintással jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A szerződés tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.5. Ügyfélszolgálat: Szerviz Kft.
Ügyfélszolgálat: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 15.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 8:00 - 18.00)
Telefon 1 : +36 1 209 6052
Telefon 2 : +36 1 466 9015
Internet cím: www.szervizbudapest.hu
E-mail: info@szervizbudapest.hu

2. Regisztráció / JAVÍTÁSI igény leadása / megrendelése:

2.1. Az oldal tartalmának és a SZOLGÁLTATÓ árainak áttekintése után a weboldal SZERVIZ menüpontja alatt az „Online javításrendelés” gombra kattintva az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Ezzel egy időben a JAVÍTÁSI igény leadásai is megtörténik. A SZOLGÁLTATÓ a PARTNER által a weboldalon tett JAVÍTÁSI IGÉNY elektronikus benyújtását követően értesül arról, hogy a PARTNER javítási igénnyel rendelkezik, JAVÍTÁSI szoltáltatást kíván igénybe venni a SZOLGÁLTATÓTÓL. A JAVÍTÁSI IGÉNY benyújtása a weboldalon nem minősül RENDELÉS visszaigazolásnak. A RENDELÉS visszaigazolását az IGÉNY benyújtását követően a SZOLGÁLTATÓ email-en igazolja vissza a PARTNER felé. A SZOLGÁLTATÓ dönthet úgy, hogy a JAVÍTÁSI IGÉNYT elutasítja, ennek tényét pedig a PARTNER elfogadja a JAVÍTÁSI IGÉNY benyújtásának pillanatában.

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a WEBOLDAL felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, - módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen pontatlan CÍM, hibás telefonszám, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A REGISZTÁCIÓKOR történt hibás adatszolgáltatás következtében keletkezett károkat a SZOLGÁLTATÓ jogosult kiszámlázni a PARTNER felé és a számla ellenértékét a PARTNER teljes egészében köteles megtéríti azt.

Pár példát tekintsünk meg, mit értünk ez alatt:

3. Visszaigazolás

3.1. Szolgáltató a PARTNER javítási igényének leadását / regisztrációját, köteles a Partner részére elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás nem kapja meg keresse kollégáinkat a KAPCSOLAT menüpontban megtalálható egyik elérhetőségen. Amennyiben e visszaigazolás a regisztrációtól számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási/szolgáltatás igénybevételi kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.2. A Weboldalon megrendelt JAVÍTÁSI szolgáltatást a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4. Elállás / a javítás megrendelésének lemondása:

4.1. SZOLGÁLTATÓ a javítási igény leadását követően, megkeresi a PARTNERT telefonon, hogy egyeztessen vele a helyszíni javítás időpontjáról. Közös megegyezéssel kijelölik a FELEK számára megfelelő időpontot. A lemondásra van lehetőség a PARTNERNEK, a FELEK által meghatározott időpontot megelőzően 12 órával. Ennek oka, hogy eddig a pillanatig, műszerész kolléga nem indult el a megbeszélt címre. A lemondást a PARTNER köteles ügyfélszolgálatunk elérhetőségein és a műszerész kolléga elérhetőségén is megtenni. Ettől eltérő esetben a SZOLGÁLTATÓ jogosult egyszeri kiszállási díj kiszámlázására a PARTNER felé, továbbá a PARTNER köteles a számla ellenértékét megtéríteni. A FELEK megegyeznek abban, hogy a lemondás lehetőségét teljes rugalmassággal kezelik, egymás érdekeit figyelembe véve döntenek és törekednek a békés és emberséges megállapodásra, ezzel elősegítve a mindenki számára megfelelő lemondást.

5. Fizetés / Számlázás:

5.1. A szolgáltató a PARTNER részére a javítás befejeztével FORINT pénznemben, 27% ÁFA tartalmú papír alapú számlát állít ki. A kiállított számla minden esetben KÉSZPÉNZES. A számla kiállítása a javítás helyszínén történik meg KP-s számlatömb segítségével. A szerviz szolgáltatás ellenértékét, ami a számla végösszege is egyben a műszerész kollégánknak a javítást követően a javítás helyszínén kell a PARTNERNEK készpénzben kifizetnie.

6. Garancia, szavatosság

6.1. Az elvégzett javításra és a felhasznált JAVÍTÓ ALKATRÉSZEKRE a szervizelés befejezésének időpontjától 3 hónap garanciát vállalunk. FONTOS !!! Arra az ALKATRÉSZRE és arra a JAVÍTÁSRA vállaljuk a garanciát, amit elvégzett a szervizes kollégánk. Nem vonatkozik a garancia, a készülék MÁSIK részegységéből vagy MÁSIK alkatrész meghibásodásából eredő problémára. Ilyen esetben a további költségek a PARTNERT terhelik. A SZOLGÁLTATÓNAK jogában áll a PARTNER reklamációját részletesen megismerni és a panaszolt hibát a HELYSZÍNEN vagy SZERVIZÜNKBEN bevizsgálni. Amennyiben az ismételt meghibásodás egyértelműen az elvégzett JAVÍTÁS vagy a felhasznált javítóalkatrész hibájából ered, úgy a SZOLGÁLTATÓ köteles a problémát orvosolni (a javítást ismételten elvégezni, újabb cserealkatrészt beszerezni és beépíteni), amíg a készülék üzemszerű használata zavartalanul biztosítható. Amennyiben a készülék üzemszerű használatát nem lehet visszaállítani (nem javítható a készülék, alkatrész kompatibilitási problémák vannak) és a készülék ismételt meghibásodás egyértelműen az első alkalommal elvégzett JAVÍTÁS vagy a felhasznált javítóalkatrész hibájából ered, úgy a SZOLGÁLTATÓ köteles az első alkalommal kiszámlázott JAVÍTÁSI díjat és ALKATRÉSZ díját visszatéríteni a PARTNER részére. FONTOS, hogy a visszatérítésben a kiszállás díját a SZOLGÁLTATÓ nem számolja bele, azt nem köteles visszatéríteni.

7. Adatvédelem / adatkezelési szabályzat:

7.1. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8. Egyéb rendelkezések:

8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF az irányadó.

8.2. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján békében rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8.3. A Szolgáltató a beépített alkatrészeknél tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Partner a Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti! A SZOLGÁLTATÓ tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett vagy beépített alkatrészek vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és tovább sem értékesítheti. A tulajdonjog fenntartással szállított alkatrész harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

8.4. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Fel az oldal tetejére